مسعود ایزدی ستاره مسابقات موی بوران در برمه

 

مسعود ایزدی قهرمان ارزنده موی تای جهان همچنان در مسابقات موی بوران برمه (میانمار) یک ستاره بود مسعود در 5 راند مبارزه یک طرفه و مهیج در مورخ 6 اوریل 2012 توانست جراحتهای شدیدی به قهرمان موی بوران برمه وارد نمایید و طبق قوانین موی بوران و رای داوران این مسابقه با نتیجه مساوی به پایان رسید زیرا فقط ناک اوت و ضربه فنی برنده مسابقات را تعیین مینماید.