مسعود ايزدي قهرمان كامبوج را مقتدرانه مغلوب نمود

مسعود ايزدي قهرمان ارزنده موي تاي جهان در مورخ 30 jul 2011

در يك مبارزه انتقامي قهرمان كامبوج را شكست داد هر چند در مبارزه
قبل هم مسعود اين قهرمان را شكست داده بود ولي به لطف داوران موي تاي كار كامبوجي برنده شد اما در اين مبارزه انتقامي و يك طرفه مسعود حريفش را شكست داد و ثابت كرد همچنان در رقابتهاي موي تاي مرد شمار يك است .